Українські народні думи та історичні пісні | Рецензії на книги, відгуки про прочитане, рейтинг - кращі книги

You are here

Українські народні думи та історичні пісні

Тематика: 
Українська народна творчість
класика української літератури
Рік видання: 
1955
ISBN: 
ISBN355540
Анотація: 

Видання українських народних дум та історичних пісень має майже 150-річну історію. Думи, як правило, видавалися разом з історичними піснями (в цьому напрямі вже створилась певна традиція), хоч відомі збірники і самих дум. В старих виданнях, а почасти і в радянських, думи і пісні друкувалися переважно окремими розділами.

Публікація народних дум та історичних пісень в одному збірникові, упорядкованому за історико-тематичним принципом, дає можливість прослідкувати, як багатовікова героїчна поезія українського народу відображає історичну дійсність. Виходячи з цього, упорядники й підготували збірник цих народних творів за таким принципом. Зразки дум та історичних пісень згруповано в збірнику за історико-тематичними розділами в двох частинах — дожовтневій і радянській; думи та пісні подано не окремо, а разом. Звичайно, здійснення такого типу видання зовсім не знімає необхідності видавати народні думи та історичні пісні окремими збірниками.

Збірник містить основні, вибрані тексти українських дожовтневих і радянських народних дум та історичних пісень — як ті, в яких прямо говориться про конкретні події, місцевості і особи, так і ті, де змальовуються такі історичні явища, як боротьба проти соціального і національного гноблення, кріпацтво, рекрутчина, чумацтво, наймитство, а в радянський час індустріалізація країни, колективізація сільського господарства, боротьба за мир та ін.

Характерною особливістю збірника є те, що в ньому вміщено не тільки дожовтневі українські народні думи та історичні пісні, як це робилося в попередніх виданнях, а й радянські. Вміщення таких творів у сучасних виданнях народної героїчної поезії цілком закономірне. Цього вимагає така важлива особливість всього фольклору, і зокрема епіко-героїчної поезії, як постійне (і в дожовтневий, і в радянський час), своєрідне і невідступне супроводження ним історії трудового народу — творця даної поезії.

Зважаючи на науково-популярний характер збірника, упорядники мали можливість подавати лише по одному зразку тієї чи іншої думи або пісні. Крім того, тут не подані історичні народні пісні літературного походження; вважаємо, що це доцільніше зробити в окремому виданні.

Тексти добиралися з кращих видань народних дум та історичних пісень, особливо тих, в яких брали участь прогресивні фольклористи минулого — М. Максимович, М. Лисенко, Ф. Колесса та ін., — а також із записів радянських фольклористів. Значна частина текстів, які друкуються вперше, виявлена в рукописних фондах Академії наук Української РСР, зокрема в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії.

При доборі зразків упорядники керувалися тим, наскільки досконалим з ідейно-художнього погляду є той або інший текст думи чи історичної пісні.

Тексти народних дум та історичних пісень, вміщені в збірнику, друкуються за сучасним правописом. Лексичні особливості записів, зокрема архаїзми і діалектизми, збережені. В зв’язку з цим на допомогу читачам подається короткий словник малозрозумілих слів.

Праця серед упорядників розподілялася так: П. Д. Павлій добрав тексти дум, склав примітки і короткий словник, а також брав участь у доборі історичних пісень, М. С. Родіна добрала дожовтневі історичні пісні, М. П. Стельмах — радянські.

Рецензії на книгу (1)

Українська народна пісня «Зажурилась Україна»: аналіз

0

За жанром «Зажурилась Україна»: історична пісня.

За родом літератури: належить до ліро-епосу.

Рік створення точно не встановлений. Записана пісня в середині XIX сторіччя.

Локація запису пісні: Новомосковський повіт, Катеринославська губернія.

Тема пісні «Зажурилась Україна»: змалювання страждання українців під час набігів турецько-татарської орди.

...